TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 10 / 2022
Đã nhận 9 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 7 hồ sơ
Đúng hạn 7 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 2 hồ sơ
Đúng hạn 2 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)