TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 07 / 2021
Đã nhận 67 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 64 hồ sơ
Đúng hạn 64 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 3 hồ sơ
Đúng hạn 3 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)